Zakres przedmiotowy podatku u źródła

Podatkiem u źródła określa się szczególną formę podatku dochodowego dla przedsiębiorców. Taką formę opodatkowania stosuje się w przypadku transakcji między dwoma podmiotami (krajowym i zagranicznym, nieposiadającym rezydencji podatkowej w danym kraju) na różnych podstawach. Wysokość podatku określają przepisy prawa krajowego lub umowy bilateralne między krajem, z którego pochodzi podatnik i krajem, z którego wywodzi się płatnik.

Kogo może obejmować podatek u źródła?

Opodatkowanie tego typu może dotyczyć zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych. Ewentualne uniknięcie poboru tego podatku jest możliwe, gdy określony podmiot (zobowiązany do zapłaty) będzie w stanie przedstawić certyfikat rezydencji w celach podatkowych.

W takim przypadku, całość przychodów danego podmiotu jest opodatkowana podatkiem dochodowym właściwym dla kraju, który wystawił wyżej wskazany certyfikat.

Płatnik podatku

Płatnikiem podatku u źródła jest podmiot, który zlecił wykonanie przelewu. Przykładowo, oznacza to, że jeśli doszło do wykonania przelewu w związku z określoną sytuacją prawną (znajdującą się w zakresie przedmiotowym regulacji dotyczących tej formy opodatkowania) z Polski do Kanady, a podatek ten wynosił 15%, podmiot kanadyjski w rzeczywistości otrzyma 85% ustalonej kwoty. Pozostała jej część zostanie przesłana przez polskiego przedsiębiorcę do właściwego miejscowo urzędu skarbowego.

Zakres przedmiotowy podatku

Dokładny katalog został wymieniony w przepisach rangi ustawowej. Do transakcji, za które należy rozliczyć podatek u źródła w wysokości 20%, obecnie zalicza się między innymi:

  • przychody osiągane z tytułu świadczeń związanych z badaniem rynku, doradczych, księgowych, zarządzania i kontroli, usług pozyskiwania pracowników, przetwarzania danych,
  • odsetki związane z prawami autorskimi, znakami towarowymi, prawami do projektów wynalazczych, w związku z należnościami za udostępnienie receptury,
  • za świadczenie usług widowiskowych, sportowych, rozrywkowych, wykonywanych poza granicami kraju.

Powyższe wyliczenie ma charakter przykładowy, a pełna lista jest dostępna w ramach przepisów ustawy. Z kolei podatkiem w wysokości 10% objęto takie przychody jak:

  • środki pozyskane na terenie Polski za przeloty inne niż pasażerskie (wymagające posiadania biletu na przelot) osiągane przez przedsiębiorstwa zagraniczne,
  • przewozy towarowe oraz pasażerskie drogą morską – wówczas podatek nie obejmuje przewozów tranzytowych, zarówno w przypadku ludzi, jak i wszelkich towarów, osiągane przez przedsiębiorstwa zagraniczne.