Audyt wewnętrzny

Narzędziem do monitorowania i oceny kontroli zarządczej oraz źródłem zaleceń usprawniających (doradczych) w przedsiębiorstwie, firmie czy dowolnej organizacji jest audyt wewnętrzny. Te wymienione to jego główne cele, a „dodatkowym wynikiem” tego rodzaju działań może być wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w firmie.

Czym odznacza się audyt wewnętrzny?

Podążając za przyjętą definicją, wewnętrzny audyt jest „działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie (…) kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze” (def. art. 272 ust. 1 u.f.p.). Opiera się więc on na działalności, która ma na celu dodawanie wartości i ulepszanie operacji danej organizacji. Dzięki audytowi wewnętrznemu organizacja/firma ma osiągać postawione sobie cele. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu systematycznego, zdyscyplinowanego podejścia do oceny i udoskonalenia efektywności procesów zarządzania ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej i procesów nadzoru. Przeprowadzając tego rodzaju audyt do najważniejszych zadań zaliczyć będzie można te związane z procesem zarządzania ryzykiem, w tym zapewniające poprawność analizy ryzykownych działań oraz te związane z przeglądem procesu raportowania o kluczowych ryzykach.

Jakie są zadania audytu wewnętrznego?

Skupia się on na całej firmie i obejmuje wszelkie rodzaje jej działalności. Ma dostarczyć w pełni obiektywnego zapewnienia (albo zaprzeczenia), że wyniki z weryfikowanych obszarów są zgodne z rzeczywistością. Ma on również służyć doradczo, co przyniesie jednostce wartość dodaną. Audyt wewnętrzny ma odpowiadać za dokonywanie oceny adekwatności, efektywności oraz skuteczności systemów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem. Co ważne, monitorowaniu powinny podlegać nie wszystkie obszary funkcjonowania organizacji jednocześnie, ale jedynie te, które wykazują największe ryzyko wystąpienia zdarzeń mających negatywny wpływ na organizację. Podstawą działań wydaje się być brak udziału audytora wewnętrznego w działalności operacyjnej i jego funkcjonalna niezależność. To umożliwia bowiem wykrywanie nieprawidłowości we wszystkich strukturach jednostki. Pomoże w tym zlecenie audytu wewnętrznego firmie PWC (w trybie co-sourcing albo outsourcing).

Audyt może doprowadzić do identyfikacji nieprawidłowości w strukturach albo w procesach realizowanych przez organizację, a bezstronny audytor może wtedy proponować możliwe w tym zakresie rozwiązania, które nie są jednak wiążące.