Zarządzanie płynnością finansową oraz jej pomiary i wskaźniki

Zarządzanie płynnością finansową stanowi kluczową kwestię w zakresie funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Wiąże się to, bowiem z możliwością regulowania na bieżąco zobowiązań, co sprawia, że firma jest atrakcyjnym kontrahentem na rynku.


Pomiar płynności finansowej i jego wskaźniki

Do pomiaru płynności finansowej używa się określonych wskaźników. Do najważniejszych zaliczamy:

  • bieżącą płynność finansową;
  • przyśpieszoną płynność finansową, którą określa się jako wskaźnik szybki;
  • środki pieniężne;
  • natychmiastową płynność finansową.

Powyższe wskaźniki są obliczane na różne sposoby. Używa się do tego m.in. danych, które określają stan zjawiska na początku i końcu danego okresu. W efekcie widoczne są różnice, stanowiące efekt podejmowanych decyzji gospodarczych w obrębie przedsiębiorstwa i w odniesieniu do całego okresu sprawozdawczego. Pod uwagę bierze się również inne kwestie, np. podczas metody określania wielkości średnich. Wówczas ustala się zdolność finansową dzieląc aktywa na dwie sumy stanów – na początku i na końcu danego okresu.

Wskaźniki płynności finansowej

By efektywnie zarządzać płynnością finansową razem z pwc niezbędne jest poznanie wskaźników, które są w stanie ocenić stan aktyw firmy. I tak, do przeprowadzenia analizy stosuje się wzór, zgodnie z którym płynność oblicza się dzieląc aktywa przez zobowiązania obowiązujące na dzień dzisiejszy. Uzyskany wynik pozwala wskazać ile razy zgromadzone środki pieniężne pokrywają bieżące zobowiązania – tj. krótkoterminowe pasywa. Przyjmuje się, że prawidłowy wskaźnik powinien znajdować się w granicach 1,2 – 2,0, co dowodzi, że kwota aktywów bieżących powinna być około dwa razy większa od bieżących pasywów. Kiedy zostaje to spełnione to można mówić o tym, że firma posiada równowagę finansową. W sytuacji zbyt niskiego wyniku dowodzi to, że na stan obecny w firmie nie ma wystarczającej liczby środków finansowych by móc opłacić bieżące zobowiązania. Wysoki wskaźnik jest, natomiast informacją o małym udziale zobowiązań krótkoterminowych w finansowaniu bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

Na potrzeby analizy stanu finansowego przedsiębiorstwa przyjmuje się też inne obliczenia, w tym analizę wskaźnika przyśpieszonej płynności finansowej – jest to tzw. wskaźnik szybki. Oblicza się go dzieląc aktywa bieżące, tj. zapasy przez bieżące zobowiązania.

Nie mniej istotne w analizie zobowiązań finansowych firmy jest także określenie wskaźnika środków pieniężnych, który jest obliczany poprzez podzielenie inwestycji krótkoterminowych przez bieżące zobowiązania finansowe przedsiębiorstwa.